Nun Kawng Chaw

NUN HLIMNA

NUN HLIMNA

THUFINGTE 5:21
Mihring kawngte chu Lalpa mit hmuhah a awm a, A kawng zawng zawng a tihrualremsak ṭhîn.

Nitina nun hlim tak leh nun hlawhtling i neih duh chuan thil tam tak i nuna i sengluh a ngai a. Chung zînga i zir tûr leh tih tûrte chu hêngte hi an ni:

1) Sawi tam lovin ngaihthla tam ang che.
2) Dawn tam aiin pêk tam tum zâwk ang che.
3) Lungawi lo hmêl lantîr aiin hlim hmêl lantîr tam tum ang che.
4) Nangmah chauh inngaihtuah lovin midang ngaihtuahna nei tam zâwk ang che.
5) Sawisel aiin lawmpui tum zâwk ang che.
6) Ṭap tam lovin nui tam zâwk ang che.
7) Tihnawktu lam ni lovin tifaitu lam ni ang che.
8) A thim lam nilovin a êng lam thlîr ang che.
9) Mi tibeidawngtu ni lovin tilâwmtu ni ang che.
10) Hnâwltu ni lovin pawmtu nih tum zêl ang che.
11) No-a a chanve hi a khat anga hmutu nih tum ang che.
12) Tibahlahtu ni lovin ṭanpuitu ni ang che.
13) Mahni inrinhlelh chîng ni lovin mahni inringtâwk mi ni ang che.
14) Khawhriraltu ni lovin khâwltu ni zâwk ang che.
15) Hmangaihna i la neih ngai loh angin hmangaih ang che.
16) Phunnawi lovin a thawktu zâwk nih tum zêl ang che.

Hringnuna hlimna leh hlawhtlinna neih dân ṭha ber chu midangte hnêna thurâwn kan pêk anga nun hman hi a ni.

One Comment

  1. Kimkimi Chhakchhuak

    👍👍👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.