Nun Kawng Chaw

NI TIN … MIN PE ANG CHE

NI TIN ... MIN PE ANG CHE

LUKA 11:3
Ni tin kan ei khawpin chaw min pe ang che.

Lukan ‘ni tin kan ei khawpin’ a tih laiin Matthaia chuan ‘vawiinah hian kan ei khawpin’ a ti ve thung. Israel faten thlalêra Manna an ei ṭhin lai khan ni khat ei bâk chhar khâwl theih a ni lo va, khatiang deuh khan Lal Isua hian a chuang a liam lam sawi lovin ni khata kan tla tâwk, ei tûr a hnêna dîl tûra min zirtîrna a niin a rinawm (Ex. 16:4).

Lal Isuan tlâng chunga a thusawi zîngah khân mihringin ei leh bâr leh silh leh fên kan mamawh dân Pa Pathian ngeiin min hriatpui thu min hrilh a. Chuta a sawi pawimawh tak chu ‘a tûk atâna lungkham lo tûr leh a tûk chuan ama tân a lungkham chawp mai tûr thute hi a ni’ (Mt.6:31-34). Ni tin chaw Lal Isuan a sawi hi taksa mamawh lam chauh ni lovin thlarau lam ei tûr pawh a sawi tel niin a lang. Pathian thu kan hriatsa ring zêl mai lovin, dawng thar zêl tûrin min duh a; kan dawn thar zêl nan dîl tûrin min zirtîr niin a lang.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.