Nun Kawng Chaw

HMANGCHANG (CHAW EIA INSÂWMNAAH)

HMANGCHANG (CHAW EIA INSÂWMNAAH)

LUKA 14:8-10
Lawi chaw ei tûrin tuin emaw a sâwm hunah che chuan, ṭhutphah ṭha berah ṭhu suh ang che; chuti lo chuan, i aia mi ṭha zâwk a lo sâwm hlauh ang a; An sâwm hunah che chuan, ṭhutphah ṭha lo berah ṭhu zâwk ang che; chutichuan, a sâwmtu che a lo kal hunah i hnênah, ‘ṭhiana, ṭhutphah ṭha deuhvah ṭhu rawh,’ a ti thei ang che. Chutichuan, i chaw kîlpuite mit hmuhah chuan chawimawiin i awm ang.

Chaw eia insâwmnaah hian a sâwmtu leh a sâwma ten hriat tûr kan nei ve ve. Hetiangin han sawi ila –

l. Kan sâwmten an ei theih ngei tûr zawh hmasak a ṭha.

2. Ei dâwnah ṭhutna tûr inkawhhmuh tûr a ni.

3. Chaw khawrh theihnghilh loh nân invênpui a ṭûl.

4. Mi sâwmte thlêngah hmeh suahsak chîn loh a ṭha.

5. Naupang ei hmasaktîr hi a fin thlâk hle.

6. Sâwmtuten ṭhutna min hrilh loh chuan zawh a ṭha.

7. Chhûngkaw ṭhenkhat chaw kîl hnua ṭawngṭaiho ṭhîn an awm a, sâwmten ngaihchân thiam tûr a ni.

8. Min sâwmtute tih dân hmang thlithlai thiam a ṭha.

9. Chaw ei laite hriat phâka hnap hnît leh khâk chhâk hi a tih chi loh hlê.

10. Kut hrûkna tûr an dah hmanga kut hrûk zawha hmui hrûk hi chîn loh a tân a ṭha. Ṭhenkhat tân tenawm a ni thei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.