Nun Kawng Chaw

NAUPANG NGAIHSAK 1-NA

NAUPANG NGAIHSAK 1-NA

MARKA 10:15-16
Tihtakmeuhvin ka hrilh a che u, tu pawh Pathian ram chu naupang têin a lawm anga lâwm lo apiang, a chhûngah an lût tawp lo vang,” a ti a. Tin, anmahni chu a kuangkuah a, an chungah a kut nghatin mal a sâwmsak ta a.

Kan Lal Isua hian naupangte hi a ngaihsakin a lawm êm êm a, zirtîrten an hnar pawhin a khak nghe nghe a nih kha. Socrates-a chuan Athens-ho hnenah, “Engvangin nge hna chi tinreng in hausak nân in thawh a, nakina in innghahna tûr naupang in ngaihthah si?” tiin a zâwt hial a ni.

Kan tu leh fate hi an naupan têt laia pianthar tîrte hi kan tum tûr a ni. F.J. Crosby-i, mitdel hla phuah thiam pawh hi kum 11 a nihin a piangthar a. Pathian ṭih mi leh rawngbâwltu lâr Jonathan Edwards-a pawh kum 7 mi a nihin a piangthar a. J.O. Sanders-a, rawngbâwltu lâr tak pawh kum 8 mi a nihin a piangthar a. Matthew Henry-a, Bible Commentary ziaktu pawh kum 11 a nihin a piangthar bawk. Hetiang tûr hian kan tu leh fate i buatsaih ve ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.