Nun Kawng Chaw

ZÂN A RAL DÂWN TA

ZÂN A RAL DÂWN TA

ROM 13:12-14
Zân hi a ral lek lek tawh a, khua a vâr dâwn ta e; chuvângin, thima thiltih chu paih ila, êng thuamin i inthuam ang u. Chhûna awm angin mawi takin i awm ang u, zu in buai leh zu ruia awm lovin, hur leh inngaih hmanga awm lovin, insual leh inîtsîka awm lovin. Lal Isua Krista chuan inthuam zâwk ulang, in tisa châkna puitlin tûrin eng mah insiam suh u.

Kan khawvêl hun hman mêk hi zân angin Paulan a sawi a, Lal Isua lo kal leh hun tûr hi khawvâr nên a tehkhin a. Krista lo kal a hnaih tawh avângin zu hmun hlimna te, hurna te leh khawvêl nun ṭawmpuina thilte paih a, Kristaa inthuam zâwk tûrin min fuih a ni. Mi mal nun leh chhûngkaw nun dan ṭha lo, Pathian duh dân nêna inmil lo thil awm apiangte sim a, eng lai pawha Lal Isua tâwk thei tûra kan inpeih a hun ta takzet a ni.

Zân hi a ral ang a,
Chatuanin khua a vâr ang;
Hnehna puan vâr sinin,
Lal Isua a lo kal dâwn e.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.