HAWH U, LALPA HNÊNAH I KÎR ANG U

HAWH U, LALPA HNÊNAH I KÎR ANG U

— Chhantea (Oriela patea)
E. Lungdar

HOSEA 6:1,3,6
1 Hawh u, Lalpa hnênah i kîr ang u; Min lo pawt sawm tawh na a, min tidam leh dâwn si a; Min lo vaw tawh na a, min tuam leh dâwn si a.
3 Lalpa hriatna chu i ûm zêl ang khai, i hria ang u; Zîng anga khêl lovin a thawk chhuak ngei ṭhîn a ni: Kan hnênah ruah angin, ruah hnuhnûng, lei tihuhtu ang maiin a lo thleng ang.
6 Inthawina duh lovin khawngaihna ka duh si a; Hâlral thilhlante ai chuan Pathian hriatna ka duh zâwk a ni.

Sam ziaktu chuan Sam 24-naah leh hmun dang dangah “Leilung leh a chhûnga thil awm te hi Pathian ta anih zia thu” sawina tam tak kan hmu a. Hebrai ziakah chuan he lei hi vawi khat chang lo pawh ka ti nghîng leh ang a lo ti bawk.

Kan ram leh kan khawvêl chuan a cho phâk loh, a dan theih loh leh a siam rem theih loh… mihringten leilung kalsiam pangngai aia kan ngaihin leilung awm dân a lo rem ta anih hi.

A nghawng leh a sawh khâwk hi a va na tak êm. Heng zawng zawng hi hneh lêt thei tûrin khawvêl theihna leh thiamnain tih theih engmah kan nei lo. Hawh u, Lalpa hnênah i kîr ang u.

A hranpa leh dangdai leh eng emaw tak a kîr a ngai lo. Simna dik tak nên, thinlung a lamah hawngin, ṭawngṭaiin kan duhna te a lamah i thlen mawlh mawlh ang u.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.