HNAM TIN THAWVENNA

HNAM TIN THAWVENNA

GENESIS 12:2
Tichuan, chi ropui takah ka siam ang chia; mal pawh ka sâwm ang chia, i hming ka tiropui bawk ang; tin, nang malsâwmna ni ang che.

Abrahama chu Mesopotamia (Iraq) khawpui lûn tak Ur (Tell el-Muqayyar, S. Iraq) khuaa chêng a ni. Haran (Turkey) lamah a pa Tera hovin an pêm a, chu khua ata chu chhuaka ram a entîr tûr lama kal tûr leh amahah hnam tin an la thawven tûr thu a hrilh a, chu thuthlun chu Juda ten anmahni hnam tân bîkah an ngai.

Isua Krista chu hnam tin chhandamna a ni. Juda emaw Jentail tupawhin rinna nên Pathian a pan chuan thiam chantîr an ni ang (Gen 12:3, Hab 2:4; Rom 1:17; Gal 3:11). Abrahama chuan serh a tan leh dân a zawm avânga fela ruat a ni lo va, Pathian a rinna zâwk chu felnaa ruat a ni (Gal 3:6).

Ngai teh Kalvari tlâng kraws chungah,
Mi tin tân nunna tui a luang a;
A ring apiang chu an nung a,
Ring la i nung ang.

Rinna nên Isua i pan dâwn em?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.