KAN TIH VE TÛR

KAN TIH VE TÛR

— Chhantea (Oriela patea)
E. Lungdar

JOHANA 11:38-43
Tin, Isua chu a rilruin a rûm leh a, thlân chu a thleng ta a. Chu thlân chu pûk a ni a, a kawngkaah chuan lung pakhat a awm. Isuan, “Lung hi chawi sawn rawh u,” a ti a. A thia farnu Marthi chuan a hnênah, “Lalpa, tûnah zawng a uih tawh ang; a thihna ni li a ni tawh si a,” a ti a. Isuan a hnênah, “‘I rin chuan Pathian ropuizia i hmu ang,’ ka ti lo che em ni?” a ti a. Chutichuan, lung chu an chawi sawn a. Tin, Isua chu a vanvadâk a, “Ka Pa, ka thu i ngaihthlâk avângin i chungah ka lâwm e. Kumkhuain ka thu i ngaithla ṭhîn tih ka hre reng a ni; nimahsela, mipui din vêl avângin chu chu ka ti a ni, nangin mi tîr tih an rin theih nân,” a ti a. Tin, chutia a ṭawng zawh veleh chuan aw ring takin, “Lazar, lo chhuak rawh,” a ti a, a au va.

Tunlai kan khawvêl hun tawn mêk… kan chhûngkua leh kohhran vantlâng nun thlâk hlawk tu Covid-19 chungchangah inhnialna tâwp theilo thlûr hnih awm hi i bêl chiang teh ang.

Kan hriat dân leh dawnsawn dân inan loh vâng nge ka hre lo. Hlau êm êm an awm a. Eng he hu a ngai lêmlo pawh an awm. Zâwlnei inti ṭhenkhat lahin he hri hi chunglamin min hremna a ni tia lo thlen dik tîr tum tâwk lah bo lo. Inkhâwm loh ngai thei lo êm êm leh kan himna atâna ṭha ti êm êm an inzât a. Curfew lah lo hmu politics duh zêl hi Zoramah hian mi chi hrang leh ngaih dân hrang hi a kat ta nuk mai a nih hi.

Ṭhenkhatin hnial leh ngaihna awm hauh lovin Pathianin ṭul a tih chuan kan vei ang. A tih loh chuan vei lo ang. Kohhrante pawh hi kan veilohna atân leh kan himna atân kan ṭawngṭai a. Kâi hlauin inkhaâm an ṭhulh leh si ti a thiam tak a thu veivir kual tâwk lah an bo lo.

Ni e… mithiam zâwk te leh chinchâng hre zâwk ten he virus awm dân leh a thawh dân, a inkaichhâwn theihna dân te nên lam an târ hnuah leh sawrkar, kohhran leh NGO tin te, khawtlâng hruaituten hma an lâkna la zâwm duh lêm lo te pawh kan la awm zêl. Mahni ngaih dan dan ṭheuh hian kan kal a nih ber hi.

Kei chuan he hri hlauhawm tak leh khawvêl ti ralṭi mêktu laka kan him a Pathianin min chhanhim theihna atân hian tih ve tûr kan neiin ka hre ve tlat thung.

Thuthlung Hlui lamah Fatîr thihna laka Israel fate kha an him theihna atân tih ve tûr an nei. Chu chu kawngka bianga thisen lo tah kha a ni. An him theihna atân Pathianin Mosia kaltlanga tih tûr a tuk apiang lo tih ve kha an himna a ni mai a ni. Lo ti ve lo kha chu kha fatîr thihna khân a kal kân hauh loh kha.

Keini pawh Pathianin min veng ang. Kan ṭawngṭai alawm tih mai a duhtâwk lo in mithiam te kaltlanga tih ve tûr min lo tuk hi ilo ti ve hrâm hrâm ang u.

Thuthlung Thar lam en ila, Lazara kha Isua khân duh se chu mi dang tellovin a kaitho thei reng. Mi dang puihna tello in thu chauh pawhin lungpui a tisawn thei reng. Mahse, a thiltihtheihna lo lan chhuah a Lazara a lo thawhlehna atân midangte kha tih tûr a tuk ve tlat. Chu chu lung nem sawn kha a ni.

Lazara thawhlehna duh tute khan ‘Lalpa i ti thei reng, ti mai rawh’ ti se Lazara a tho leh lo tawp ang. Tiang chiah hian keini pawh hian kan tih tûr leh tih loh tûr min hrilhte kan tih ve loh chuan he hri lakah hian kan him lo palh ve thei a ni.

Thil harsa leh buaithlak tam a awm lo. Thu awih mai a kan tih ve tûr tih mai hi Pathian venhimna kan chan ve na a ni tih hriain KAN TIH VE TÛR hi i ti zêl ang u.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © 2017 - 2020 Our Daily Bread Mizo.
Privacy Policy | Powered by MIZOHOSTING.